ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)101-PPC/1/2022/253
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:30
ސުންގަޑި: 28 ނޮވެންބަރު 2022 10:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.އެމް.އީ ހަބަށް އައި.ސީ.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުމަށް

ސްޕެސިފިކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓީސް

MV-MOED-321747-GO-RFB

މޯލްޑިވްސް: އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިބިލިޓީ އެންޑް ރެޒިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް ޕްރޮޖެކްޓް

Grant No.:IDA-D4800

 

1. ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި މިމިނިސްޓްރީން ހިންގާ "މޯލްޑިވްސް: އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިބިލިޓީ އެންޑް ރެޒިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، މިއިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ރިކުއެސްޓް ފޯ ބިޑްސް (އާރު.އެފް.ބީ) ގައި ބަޔާންކުރާ  އައި.ސީ.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

2. މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ރިކުއެސްޓް ފޯރ ބިޑް (އާރ.އެފް.ބީ) އާއި އެއްގޮތަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން، މިކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. 

3. މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ރިކުއެސްޓް ފޯ ބިޑްސް (އާރު.އެފް.ބީ) އުޞޫލުގެ މަތިން ވޯލްޑްބޭންކް ލޯނާއި އައި.ޑީ.އޭ ކްރެޑިޓް އަދި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެފަރާތުން 2020 ނޮވެމްބަރުގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާ ރެގިއުލޭޝަންގެ 4 ވަނަ އެޑިޝަން އާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 4. ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދުނު 0830 އިން 1600 އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

5. މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިކުއެސްޓް ފޮރ ބިޑް (އާރ.އެފް.ބީ) މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.trade.gov.mv ގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ މޯލްޑިވްސް: އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިބިލިޓީ އެންޑް ރެޒިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޠާސީން ޙިލްމީ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

6. ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއި ކުރާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރަންވާނެއެވެ.

7. ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓާއި، އެއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.trade.gov.mv  އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ބަލާ ޗެކު ކުރުމަކީ ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

8.  ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 28 ނޮވެމްބަރ 2022  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިމިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

9.  ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

  • ލޮޓް 1: ވައިފައި އެކްސެސް ޕޮއިންޓްސް، ގިގަ ބައިޓް، ނެޓް ވާރކް ސްވިޗް، ނެޓް ވާރކް ކޭބަލް ބޮކްސް، ފައިބަރ އޮބްޓިކް ކޭބަލް ރޯލް، އައުޓް ޑޯރ ލޯނގް ރޭންޖް ވައިފައި: MVR 800.00
  • ލޮޓް 2: ސްޓޭންޑް އަލޯން ޑޯރ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ވިތް ޑެޑްބޯލްޓް، އައި،ޕީ، ސީސީޓީވީ ކެމެރާ  64CH NVRއާއެކު، ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިން، އައި.ޕީ ފޯން: MVR 1,400.00
  • ލޮޓް 3: ޕޮސް ސިސްޓަމް، ޕްރިންޓަރއާއެކު، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް، ސރވަރ މައިކްރޯސޮފްޓް ލައިސަންސާއެކު، ނެޓްވާރކް އެޓޭޗްޑް ސްޓޯރޭޖް  : MVR 1,750.00
  • ލޮޓް 4: ޑިޖިޓަލް ޑިސްޕްލޭ ޓޮޓެމް، ސައުންޑް ސިސްޓަމްސް، ޕްރިންޓަރސް/ސްކޭނަރ: MVR 1,700.00
  • ލޮޓް 5: ނެކްސްޓް ޖެން ފަޔަރވޯލް: MVR 1,500.00
  • ލޮޓް 6: 18U ސަރވަރ ރެކް: MVR 100.00
  • ލޮޓް 7:  ޕަރޮޖެކްޓަރ، ސިނަމާ އޯޑިއޯ ޕްރޮސެސަރ، ސިނަމާ ސައުންޑް ސިސްޓަމް: MVR 5,180.00

10. އިތުރު މައުލޫމާތު އަދި ބިޑު ހުށަހަޅަންވީ އެޑްރެސް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

މޯލްޑިވްސް: އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިބިލިޓީ އެންޑް ރެޒިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް ޕްރޮޖެކްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ވެލާނާގެ، 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ނަންބަރު: 3323668

އީމެއިލް: [email protected]


 
24 އޮކްޓޫބަރު 2022