ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GRH-HR/IUL/2022/49
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:22
ސުންގަޑި: 12 އޮކްޓޫބަރު 2022 13:00
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. މާބައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެޓެންޑެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު: (GRH-HR/IUL/2022/49)  (12 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 12 އޮކްޓޫބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ

09 އޮކްޓޫބަރު 2022