ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL) 202-M/1/2014/95
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:20
ސުންގަޑި: 10 ނޮވެންބަރު 2014 00:00
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 10 ނޮވެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P3836B-02-05-P  ލާންޗް

  އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތް: އަޙްމަދު ރަޝީދު/ ފިޔާތޮށިގެ، ގއ. ދާންދޫ

2- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P2735B-04-09-F  ދޯނި

  އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތް: އަޙްމަދު ފިރާޤު/ މީނާޒު، ބ. މާޅޮސް

03 މުޙައްރަމް 1436

27 އޮކްޓޫބަރު 2014