ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)101-EP/1/2014/143
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1105
ސުންގަޑި: 16 ނޮވެންބަރު 2014 1400
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކަށް (ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ) މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވޭ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކަށް (ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ) ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލ.ފޮނަދޫ އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫގައެވެ. ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ. އާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ޢިޢުލާނާއެކު ވާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

  1. 02 ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ މެނޭޖަރ (01 ލ.ފޮނަދޫ އަދި 01 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ސެންޓަރަށް)
  2. 02 ޓެރޭނިންގ ކޯރޑިނޭޓަރ (01 ލ.ފޮނަދޫ އަދި 01 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ސެންޓަރަށް)
  3. 02 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (01 ލ.ފޮނަދޫ އަދި 01 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ސެންޓަރަށް)

މިވަޒީފާތަކަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.

  • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
  • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
  • މަޤާމާއި ގުޅުންހުރި ތަޖުރިބާގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް ސިޓީ ގައި ހިމެނިފައިވާންވާނެއެވެ.
  • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ (އެޓެސްޓްކުރެވިފައި)

މި މަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި ޢިޢުލާނާއެކު މިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 16 ނޮވެންބަރު 2014 ގެ 14:00 ގެކުރިން، ސިޓީ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ސިޓީ ހުށަހަޅާއިރު އެދިލައްވަނީ ކޮން ސެންޓަރއެއްގެ މަޤާމަކަށްކަން އެނގޭގޮތަށް ސިޓީގައި ބަޔާން ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މަޤާމުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް http://www.trade.gov.mv އިން ލިބިލައްވާނެއެވެ.

ސިޓީއުރައިގައި 'ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ވަޒީފާއަށް އެދި' މިހެން ލިޔެވިފައި ވާންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ސިޓީ ހުށަޅާނީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު: ، 3333134، 3333196 (960)+

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

25 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

2014-10-19