ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS22/2022/034
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:08
ސުންގަޑި: 28 އޮގަސްޓް 2022 12:00
ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

މިސްކޫލުން 08 އޮގަސްޓު 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: GS22/2022/034 ގައިވާ ސްކޫލް ހެލްތް އެސިސްޓެންޓް ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected]  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6620059/6620010 އަށެވެ.

24 އޮގަސްޓް 2022