ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)88-ADHR/88/2022/62
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:23
ސުންގަޑި: 30 އޮގަސްޓް 2022 14:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލިއޭޒަން އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

      މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވަޒީފާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހުން ބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

ލިއޭޒަން އޮފިސަރ

     01

      ވީމާ، އިސްވެދެންނެވުނު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 30 އޮގަސްޓު 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ފެންވަރު، އަދި މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް، އަދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ "ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

22 އޮގަސްޓް 2022