މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)88-ADHR/88/2022/64
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:11
ސުންގަޑި: 29 އޮގަސްޓް 2022 11:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްސް ސަޕްލައިކުރުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު i(IUL)88-ADHR/88/2022/57 (20 ޖުލައި 2022) އިޢުލާނުގެ ދަށުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްސް ސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކުގެ އަގުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކަކަށްވާތީ، އެބިޑުތައް ބާޠިލްކޮށް އަލުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިއަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް މީޓިންގއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަރަކާތް

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

ބީލަން ހުށަހެޅުން/ހުޅުވުން

29 އޯގަސްޓް 2022 (ހޯމަ)

11:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ވެލާނާގެ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ބީލަންހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ ޢާންމު އިރުޝާދު، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް ސެޓް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

އިޢުލާނާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 24 އޯގަސްޓް 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

21 އޮގަސްޓް 2022