ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 07:45
ސުންގަޑި: 22 އޮގަސްޓް 2022 13:00
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/50/) ގެ A2 ޝީޓް

އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/50) ގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު އާއްމުކުރުން


މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/50) ގެ A2 ޝީޓް ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected]  އަށެވެ.

18 އޮގަސްޓް 2022

18 އޮގަސްޓް 2022