ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:05
ސުންގަޑި: 14 އޮގަސްޓް 2022 13:00
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/48/) ގެ A2 ޝީޓް

އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/48) ގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު އާއްމުކުރުން


މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/48) ގެ A2 ޝީޓް ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected]  އަށެވެ.

09 އޮގަސްޓް 2022

09 އޮގަސްޓް 2022