ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS-91/IUL/2022/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 19:03
ސުންގަޑި: 08 އޮގަސްޓް 2022 11:00
ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: GS-91/IUL/2022/10 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ސްކްރީނިންގެ ނަތީޖާ

ވަޒީފާއަށް ކުރުމަތިލި ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު އާމުކުރުން

މިސްކޫލުއިން 19 ޖުލައި 2022 ގައި ކުރި ނަންބަރު GS-91 /IUL/2022/09 އިޢުލާންގައިވާ  މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީންނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުތައް ޢާންމުކުރަމެވެ.

 

މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 2022 އޮގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން [email protected] ނުވަތަ 6520528 އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

05 އޮގަސްޓް 2022