ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (ILU)GZS/2022/79
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:19
ސުންގަޑި: 03 އޮގަސްޓް 2022 13:00
ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު GZS/2022/70

މިއިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު(ILU)GZS/2022/70   އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 03 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2022