މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)10-F/1/2014/123
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0842
ސުންގަޑި: 16 އޮކްޓޫބަރު 2014 1100
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރައްޤީ ލޯންޗުގެ އައުޓްބޯޑު 2 އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރުމަށް

މި މިނިސްޓްރީގެ ތަރައްޤީ ލޯންޗުގެ އައުޓްބޯޑު 2 އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު:IUL)10-F/1/2014/118)ފ(23 ސެޕްޓެންބަރު 2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

14 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

2014-10-08