މުބާރާތް
ނަންބަރު: (IUL)NSA-VAM/NSA-VAM/2022/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ޖުލައި 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:52
ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2022 00:00
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖެ އެޓޯލް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އދ. މާމިގިލީ ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

                                                                            

ނަންބަރ: IUL)NSA-VAM/NSA-VAM/2022/17)

 

          އިޢުލާން

 

ރާއްޖެ އެޓޯލް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އދ. މާމިގިލީ ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި އދ. އަތޮޅު މާމިގިލީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުރުޚީގައި ދެންނެވިފައިވާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އދ. އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެންޑޯޒްކުރެވިފައިވާ ކުލަބު އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިގޮތުން މި މުބާރަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

2022 އޮގަސްޓު 20 އިން ފެށިގެން

މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރާރަށް:

އދ. މާމިގިލީ ގައި

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން އަދި އަންހެން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އދ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލަކުން އެންޑޯސްކުރެވިފައިވާ ކްލަބް އަދި ޖަމްޢިއްޔާތައް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2022 އޮގަސްޓު 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2022 އޮގަސްޓު 14 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

[email protected]

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް: 9427277

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން :  9880985

ހޯސްޓް ކުރާ ރަށުގެ ފަރާތުން :  7755574

 

05 ޖުލައި 2022

05 ޖުލައި 2022