ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ޖުލައި 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:33
ސުންގަޑި: 06 ޖުލައި 2022 13:00
ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

 

 

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު މި ޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަމްބަރ

މެޑިކަލް އޮފިސަރ

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/36

ރެޖިސްޓަރޑް ނާރސް

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/37

މެޑިކަލް އޮފިސަރ

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/42

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ [email protected] 06 ޖުލައި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް  

އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޖުލައި 2022