ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)177/1/2022/27
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:09
ސުންގަޑި: 30 ޖޫން 2022 00:00
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
"21 ވަނަ ޑާކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެއިންބޯ ފިލްމު ސޮސައިޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 14 ން 22 ށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "21 ވަނަ ޑާކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދައުވަތު ދެއްވާ މިފެސްޓިވަލްގެ ސެގްމެންޓެއް ކަމުގައިވާ "ވެސްޓް މީޓްސް އީސްޓް ސްކްރީންޕްލޭ ލެބް" އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފީޗަރ ފިލްމު ލެންތްގެ ފިކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓެއް ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

އެގޮތުން ފިކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 30 ޖޫން 2022 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލް ކުރައްވާ [email protected] އަށް ކޮޕީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާންއާއެކު ރެއިންބޯ ފިލްމު ސޮސައިޓީ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ނޯޓް ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

23 ޖޫން 2022