ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:07
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދު 2022

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 425 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 16 ޖޫން 2022 އިން ފެށިގެން ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު އާންމު ކުރަމެވެ.

16 ޖޫން 2022

16 ޖޫން 2022