ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: MGPL-HR/AD/2022-45
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖޫން 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:41
ސުންގަޑި: 27 ޖޫން 2022 12:00
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯމަން ގރ.01 - ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ. ތިލަފުށި

މަޤާމު: ފޯމަން ގރ.01 

 2

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ. ތިލަފުށި

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 4600.00ރ

 ފުޑް އެލަވަންސް: 1800.00ރ

 ފިކްސްޑް އެލަވަންސް: 2000.00ރ

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން  އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ   ލިބޭނެއެވެ

 ޕެންޝަން : ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް  ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  ހޯދާފައިވުން 

 ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ސިލިންޑަރ ތަކުގެ ހާލަތުބަލައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ދައުރުކުރެވޭ ސިލިންޑަރ   އޮޕަރޭޝަން ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ  ލިންކް: https://maldivegas.com/downloads/job-application-form )

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާނަމަ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން (ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ

 ލިޔުން ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 27 ޖޫން 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އެޕްލިކޭޝަންސްތަކާއި، ހުށަހަޅަން އިސްވެދިޔަ ބަޔާންކުރެވުނު ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

20 ޖޫން 2022