ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 2022/04
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ޖޫން 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:09
ސުންގަޑި: 20 ޖޫން 2022 14:00
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގެ ޕޮއިންޓް ޝީޓް

ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( އޭ 2 ޝީޓް )  އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ. 

15 ޖޫން 2022