މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)30-B/30/2014/49
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1544
ސުންގަޑި: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1200
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްވެރިކަމާއި އަދި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

މިމިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)30-B/30/2014/42/6)ފ(8 ސެޕްޓެންބަރު 2014) ގައި މާލޭގެ ވިލިނގިލީ އަވަށުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު" ގައި އަމިއްލަގޮތުން މަސްވެރިކަމާއި އަދި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން މިމިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮޕޯޒަލް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 25 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުން (ހ. ވެލާނާގޭގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމިނިސްޓްރީގައި ނަންނޯޓް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި މިމިނިސްޓްރީގައި ނަންނޯޓް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 3339213 ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ.

2014-09-18