ނީލަން
ނަންބަރު: 60/ADM/2022/270
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:14
ސުންގަޑި: 15 ޖޫން 2022 10:00
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯގެ ހުރި ބައު ސާމާނު ތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

 

އެސްޓީއޯ ގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ތަކެއް ނީލަމުގައިވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާމިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖޫން 2022 ވާ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މ.މުލަށް ފާރމަސީއަށް ވަޑައިގެންމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 ޖޫން 2022 ވާ ދުވަހުގެ 10:00 އަށްމ.މުލަށް ފާރމަސީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ޕްރިންޓް ކުރެވިފައިވާ ކަރުދާހުގައެވެ.

 

ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބިލް ޙަވާލުކުރާތާރަސްމީބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ފައިސާދައްކަވާފައިވާ ތަކެތި 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުންތަކެތި ގެންދެވުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ނުގެންގޮސް ހުންނަތަކެތި ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެސްޓީއޯ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދިމިގޮތަށް މުދާ ނުގެންގޮސް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން އެސްޓީއޯ އިން ބާއްވާ ނީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

އެސްޓީއޯ ގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ތަކެއް ނީލަމުގައިވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާމިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖޫން 2022 ވާ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ތ.ތިމަރަފުށި ފާރމަސީއަށް ވަޑައިގެންމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 ޖޫން 2022 ވާ ދުވަހުގެ 10:00 އަށްތ.ތިމަރަފުށި ފާރމަސީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ޕްރިންޓް ކުރެވިފައިވާ ކަރުދާހުގައެވެ.

ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބިލް ޙަވާލުކުރާތާރަސްމީބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ފައިސާދައްކަވާފައިވާ ތަކެތި 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުންތަކެތި ގެންދެވުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ނުގެންގޮސް ހުންނަތަކެތި ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެސްޓީއޯ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދިމިގޮތަށް މުދާ ނުގެންގޮސް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން އެސްޓީއޯ އިން ބާއްވާ ނީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

12 ޖޫން 2022