ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (I)(I)HR/AP/2022/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:02
ސުންގަޑި: 14 ޖޫން 2022 14:00
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރައިވަރ މާޤާމްގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (I)(I)HR/2022/15 އިއުލާން (13 އެޕްރީލް 2022) ގައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފާއިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (އޭ 2 ޝީޓް)  އާންމުކުރަމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 14 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރ 2022 ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޖޫން 2022

11 ޖޫން 2022