ނީލަން
ނަންބަރު: 60-ADM/2014/375
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1448
ސުންގަޑި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1000
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑްސެންޓަރުގައި ހުރި ބައު ސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ ޓްރޭޑްސެންޓަރުގައި ހުރި ބައު ސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފްކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފްކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަންވާނެއެވެ.

 

2014-09-14