މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)177/1/2022/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 މޭ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:12
ސުންގަޑި: 26 މޭ 2022 11:00
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމު ސްކްރީންކުރުމަށް ސްކްރީންއެއް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމު ސްކްރީން ކުރުމަށް ސްކްރީނެއް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު، މި ސެންޓަރުގެ ނަންބަރު: (IUL)177-A2/1/2022/19 (08.05.2022) އިޢްލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޒިރުވެފައި ނުވާތީ، އަލުން މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަޠު ހުޅުވާލަމެވެ.

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

(އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް، ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން)

އާދީއްތަ

22.05.2022

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

(އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް، ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން)

ބުރާސްފަތި

26.05.2022

11:00

 

17 މޭ 2022