ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)388-PRO/388/2022/44
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 އޭޕްރިލް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:58
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 39 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން އާންމުކުރާ ފޯމް

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު:

4 ވަނަ ދައުރުގެ 39

ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް:

އާއްމު ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޙް:

27 އޭޕްރީލް 2022

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ގަޑި:

10:10

 

ނިންމުންތައް

  1. 17 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކުރިޔައްއޮތް އަހަރުގެ ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމަށްބޭނުންވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ކައުންސިލައް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.
  2. ފިތުރުއީދު ފާހަގަކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން އ.ތ.މ ކޮމެޓީ، ވަންދޫ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕަމަންޓް ސޮސައިޓީ އަދި ވޭލިއެންޓް ކުލަބް ވަންދޫ އާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް 28 އޭޕްރީލް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:45 ގައި ކުރިޔައްގެންދިއުމަށް ނިންމުނު.

 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2022