ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2014/34
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:57
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

މި އޮފީހަށް އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް 1) މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު 33/1/2014/ (IUL)196-C(21 އޮގަސްޓް 2014) އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް މަދުކަމަށްވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަމެވެ.  

 

12 ޛުލްޤަޢިދާ  1435

07 ސެޕްޓެންބަރު 2014