ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 އޭޕްރިލް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:20
ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ-2 ޝީޓް

29 މާރޗް 2022 ގައި މިސްކޫލުން އާއްމުކޮށްފައިވާ އޭ2 ޝީޓްގައި މައްސަލަ ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެޝީޓް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު އިސްލާޙްކޮށްފައިވާ އޭ2 ޝީޓް އަލުން ޢާއްމު ކުރަމެވެ.

އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ މިއޭ 2 ޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޕަބްލިޝްކުރާތާ ރަސްމީ 3 ދުވަސްތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 .[email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ

20 އޭޕްރިލް 2022