ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 2022/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 އޭޕްރިލް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:23
ސުންގަޑި: 25 އޭޕްރިލް 2022 13:00
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގެ ޕޮއިންޓް ޝީޓް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( އޭ 2 ޝީޓް )  އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ.

20 އޭޕްރިލް 2022