މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2014/36
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:20
ސުންގަޑި: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 13:30
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފޮޅައި ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި އޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ފޮޅައި ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 އަށް މިއޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮތްޕަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 21 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު، މިއޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިއޮފީހުގެ ށ. އަތޮޅު ގޮފި ހިނގަމުންދަނީ ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫ ނަސީބު، (ކުރީގެ ޕޯސްޓް އޮފީސް ހިންގި އިމާރާތް) ގައެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު: 3000655 ފޯނާއި، ނުވަތަ ށ. އަތޮޅު ގޮފީގެ ނަންބަރު 6540015 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

08 ސެޕްޓެންބަރު 2014