މަސައްކަތް
ނަންބަރު: BML/PD/ERP-BID/2014/120
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1010
ސުންގަޑި: 04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1000
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމެކްސްެ ޑެބިޓް ކާޑް ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން ލީފްލެޓްސް ޕްރިންޓްކޮށް އަދި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް އެމެކްސް ޑެބިޓް ކާޑު ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން ލީފްލެޓްސް ޕްރިންޓްކޮށް އަދި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަަންނަވާނަމަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިބޭންކުގެ މީޓިންގރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014

ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު 10:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

08 ސެޕްޓެންބަރު 2014

ހޯމަ

ހެނދުނު 10:00

މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް www.bankofmaldives.com.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

02 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-08-28