ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL) 202-M/1/2014/81
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 އޮގަސްޓް 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:25
ސުންގަޑި: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 15:00
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށްއެދި މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1-   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C3232A-02-10-T  ލާންޗް (މަރީނާ) C3821A-02-10-T (ސައިބޯނި)

    އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތް: ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

30 ޝައްވާލު 1435

27 އޮގަސްޓް 2014