ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: GS-204/IU/2014/08
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮގަސްޓް 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:11
ސުންގަޑި: 04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 15:00
ނަޑެއްލާ ސުކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީޑިންގ ޓީޗަރ

މި ސްކޫލަށް ލީޑިންގ ޓީޗަރެއް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު GS-204/IU/2014/06 ގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މަޤާމުގެ ނަން: ލީޑިންގ ޓީޗަރ                    ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް: ނަޑެއްލާ ސުކޫލު

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 ( އެކެއް )                   ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން: އެކަޑަމިކް   

މަޤާމުގެ ބާވަތް: ދާއިމީ

މަޤާމު

ރޭންކް

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ

ސަރވިސް އެލަވަންސު

ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

MS1

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  2

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 2 ގެ ޝަރުޠު (ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ) ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/5610ރ

 

 

-/2,500 ރ

 

 

ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

MS2

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  3

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 3 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/6295ރ

-/2,500 ރ

 

 

 

 

ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 

 

 

MS3

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  4

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 4 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/7035ރ

-/2,500 ރ

MS4

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  5

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 5 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/7875ރ

-/2,500 ރ

EX1

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  6

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 6 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/8835ރ

-/2,500 ރ

EX2

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  7

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 7 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/9890ރ

-/2,500 ރ

ސީނިއަރ ލީޑީންގ ޓީޗަރ

EX3

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  8

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 8 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/11065ރ

-/2,500 ރ

EX4

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  9

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 9 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/12400ރ

-/2,500 ރ

EX5

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  10

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 10 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/13890ރ

-/2,500 ރ

EX6

ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ  11

- ޓީޗިންގ ސާރވިސް އޮފިސަރ 11 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .

-/15560ރ

-/2,500 ރ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

- ކަނޑައެޅިފައިވާ ގްރޭޑާ ގުޅޭގޮތުން ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް އޮބްޒާވްކޮށް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަދި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން .

- ޓައިމްޓޭބަލް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުލާސްތައް ނެގުމާއި ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

- ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާ އަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

- ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލު ފާހަގަކޮށް އިތުރަށް ކުރިއަރުވަންޖެހޭ ބައިތައް ބަލައި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

- ސްކޫލު އިސްވެރިންނާއި ގުޅިގެން ސްކޫލުން ނިންމާ މުހިއްމު ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ:

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ލިބޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން :

ގދ. ނަޑެއްލާ ސުކޫލް އެކަޑަމިކް ސެކްޝަން

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:

މަޤާމުގެ ޝަރުޠާއި އިންޓަވިއު އިން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދާ ފަރާތް ބަލައިގެން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

- ސިވިލް ސާރވިސް ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމު . (މި ފޯމު މިސުކޫލުން އަދި ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ)

- ސިވިލް ސާރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު  ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައި) އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށް ފެންނާނޭހެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭފަދަ ކޮޕީ.

ސުންގަޑި :

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 15:00 ގެ ކުރިން ނަޑެއްލާ ސުކޫލް އޮފީހަށެވެ.

އިންޓަވިއު ކުރުން:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ މަސައްކަތު 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު އެޕްލިކޭޝަންސްތައް ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.

އަދި ހުށަހެޅުނު އެޕްލިކޭޝަންސްތައް ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7983088 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7983088 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. ނުވަތަ ރަސްމީ ގަޑީގައި ނަޑެއްލާ ސުކޫލަށް ވަޑައިގަތުމުން ވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މި ސުކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ [email protected]  އެވެ.

                މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

25 އޮގަސްޓް 2014