މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GZS/2014/50
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 އޮގަސްޓް 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:21
ސުންގަޑި: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014 13:00
ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލައިޓް ޕޯސްޓްތަކެއް ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ލައިޓް ޕޯސްޓްތަކެއް ހަރުކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން (GZS/2014/44) އަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވަތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ލައިޓް ޕޯސްޓްތަކެއް ހަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެ އަލިކުރުމަށް ލައިޓް ޕޯސްޓްތަކެއް ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 9 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 1:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި ސްކޫލަށް ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނީ 15 ސެޕްޓެންބަރު 2014ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 1:00 ގައެވެ.

28 އޮގަސްޓް 2014