ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: 60-ADM/2014/335
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮގަސްޓް 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1036
ސުންގަޑި: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1230
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް/ފާރމަސިސްޓް

މި ކުންފުނިން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަންނަވާ ފާމަސީތަކަށް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

މަޤާމު: ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް/ފާރމަސިސްޓް

އަސާސީ މުސާރަ: -/4350ރ

މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ތަން

އަދަދު

މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ތަން

އަދަދު

ކ. ގުޅި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ހއ. މާރަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ކ. ގުރައިދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ހއ. މުރަައިދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ކ. ހުރާ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ހއ. ތަކަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ހއ. ތުރާކުނު އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

އއ. ހިމަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ހއ. އުތީމު އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

އ.އ އުކުޅަސް އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ހދ. ކުމުންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

އދ. އޮމަދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ހދ. ކުނބުރުދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

މ. ދިއްގަރު އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ހދ. ނައިވާދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

މ. ކޮޅުފުށި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ށ. ބިލެއްފަހި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ފ. ބިލެއްދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ށ. ފީވަައް އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ފ. ފީއަލި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ށ. ޅައިމަގު އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ދ. މީދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ށ. މާއުނގޫދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. ބުރުނީ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ށ. މަރޮށި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. މަޑިފުށި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ނ. މިލަދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. ދިޔަމިގިލި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ރ. އިންނަމާދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. ގާދިއްފުށި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ރ. މާކުރަތު އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. ކިނބިދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ރ. ރަސްގެތީމު އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. އޮމަދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ރ. ރަސްމާދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. ހިރިލަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ބ. ދަރަވަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. ކަނޑޫދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ބ. ގޮއިދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ތ. ވަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ބ. ހިތާދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ލ. ދަނބިދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ބ. ކެންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ލ. އިސްދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ކ. ދިއްފުށި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ލ. ކުނަހަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ކ. ގާފަރު އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

 

ލ. މާބަައިދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ލ. މާމެންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ގއ. ދެއްވަދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ގއ. މާމެންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ގއ. ނިލަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ގދ. ނަޑެއްލާ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ގދ. ރަތަފަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

ގދ. ވާދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ

1

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

* ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަނުން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

* ބޭސް ދޫކުރުން

* ހަރުތަކުގައި ބޭސް އެތުރުން

* ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

* މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސްތައް ޗެކުކޮށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

 

ތަޢުލީމާއ ތަޖުރިބާ

 * ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓްް / އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ އިން ފާމަސީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން

 

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

* އިތުރު އެލަވަންސް: 1500.00ރ އާއި 2700.00ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތަށް ހަޖައްސައިދެވޭނެ

* އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެ.

* މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކޮށްފައިވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް ލިބޭނެ

* ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް ލިބޭނެ

* ޕެންޝަން

* މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (ޕްރޮބޭޝަނަށްފަހު)

 

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 10 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ގެ 12:30 ގެ ކުރިން އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން އަދި އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް: http://www.stomaldives.com/downloads/

 

ނޯޓް:

  • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލާ އެކުގައެވެ.)
  • މި މަޤާމަށް ހޮވޭނީ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަަކެވެ.
  • ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް / ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.
  • އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭނީ ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓްް / އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ އިން ފާމަސީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

އެޑްރެސް:

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ ހެޑްއޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާފަންނު، މާލެ – 20345

ފޯން:  3344245 / 3344368  ފެކްސް: 3344041 އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

2014-08-20