ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ފެބުރުވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:11
ސުންގަޑި: 24 ފެބުރުވަރީ 2022 12:00
ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ-2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ނިމިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ 2 ޝީޓް ޢާންމުކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ މިއޭ 2 ޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 24 ފެބްރުއަރީ 2022ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  [email protected]

  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ

22 ފެބުރުވަރީ 2022