ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (ILU) F13-HC/2021/04
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:59
ސުންގަޑި: 20 ފެބުރުވަރީ 2022 14:00
ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޓެންޑެންޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް )

މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ: F13-HC/2022/01(ILU) (13 ޖެނުއަރީ 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް) އާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

15 ފެބުރުވަރީ 2022