ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (ILU) F13-HC/2022/03
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:41
ސުންގަޑި: 27 ޖަނަވަރީ 2022 10:00
ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ: (ILU) F13-HC/2022/01 (13 ޖެނުއަރީ 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު ޢާމްކުރީމެވެ. މިޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 27 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ 6600037 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

24 ޖަނަވަރީ 2022