ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 6540048
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖަނަވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:33
ސުންގަޑި: 15 ފެބުރުވަރީ 2022 13:30
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯކައިދޫން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުން..

20 ޖަނަވަރީ 2022