Public Information
Number: (ILU) F13-HC/2022/02
Published Date: 20 Jan 2022
Published Time: 17:39
Deadline: 24 Jan 2022 14:00
B. Hithaadhoo Health Centre
Maldives
ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ވަގުތީ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް )

            މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ: (ILU) F13-HC/2021/11 (28 ޑިސެންބަރ 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް) އާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 24 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

20 Jan 2022