ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (ILU) F13-HC/2022/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖަނަވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:38
ސުންގަޑި: 24 ޖަނަވަރީ 2022 14:00
ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ވަގުތީ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް )

            މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ: (ILU) F13-HC/2021/11 (28 ޑިސެންބަރ 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް) އާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 24 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

20 ޖަނަވަރީ 2022