ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: IUL/GS211/2021-A022
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޑިސެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:25
ސުންގަޑި: 14 ޑިސެންބަރު 2021 09:00
ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މިސްކޫލުން 30 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL/GS211/2021-A022 ގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.  

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 14 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 9:00ގެ ކުރިން ޝަކުވާ މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ. 

12/12/2021

12 ޑިސެންބަރު 2021