ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-120/GS-120/2021/25
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޑިސެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:48
ސުންގަޑި: 09 ޑިސެންބަރު 2021 00:00
ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާޙްކޮށް އާއްމުކުރުން

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2  ޝީޓް އިސްލާޙްކޮށް އާއްމުކުރުން

 

މިސްކޫލުން އިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްގެ އިންޓަރވިއު މަރުހަލާ ނިންމާ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2  ޝީޓް)  އިސްލާޙްކޮށް މި އިއުލާން އާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

 

#

މަޤާމް

އިއުލާން ނަމްބަރ

މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޙް

އިއުލާންކުރި ތާރީޙް

1

މަސައްކަތު

IUL)GS-120/GS-120/2021/20)

21 ނޮވެމްބަރ 2021

14 ނޮވެމްބަރ 2021

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯނުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ 6580330 އަށެވެ.

 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2  ޝީޓަށް މާކްސް ދިނުމުގައި "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021" އަށް ފުށުއަރާ ގޮތަކަށް ދެވިފައިވާ ނުވަތަ ނުދެވިވާ މާރކްސް އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާހްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ގެނެވޭ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތް ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތަކީ ވަޒީފާ އަށް ހޮވޭފަރާތްކަމަށް ބަލަންވާނީ ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް ލިބުމުންނެވެ.

07 ޑިސެންބަރު 2021