ދެންނެވުން
ނަންބަރު: 171-I2(b)/IUL/2021/441
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޑިސެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:35
ސުންގަޑި: 02 ޑިސެންބަރު 2021 23:00
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ.ގޮއިދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ނެގުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު PC-171/2021/W-L180 އިޢުލާން ނަންބަރު171-I2(b)/IUL/2021/441         

 

އިޢުލާން

 

 މި މުއައްސަސާގެ ނަންބަރު  171-I2(b)/IUL/2021/438 އިއުލާން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، ބ.ގޮއިދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި އިމާރާތެއް ހޯދުމަށް، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.31 މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް "ހަލަވެލި" ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ނަމްބަރު BC-171/2021/289 ބިޑް ކޮމިޓީ ޖަލްސާއިން އެވޯޑްކުރިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

02 ޑިސެންބަރު 2021