ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-120/GS-120/2021/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:03
ސުންގަޑި: 05 ޑިސެންބަރު 2021 14:00
ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓްއާއްމުކުރުން

 

މިސްކޫލުން އިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްގެ އިންޓަރވިއު މަރުހަލާ ނިންމާ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2  ޝީޓް) އިސްލާޙްކޮށް މި އިއުލާން އާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

 

#

މަޤާމް

އިއުލާން ނަމްބަރ

މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޙް

އިއުލާންކުރި ތާރީޙް

1

މަސައްކަތު

IUL)GS-120/GS-120/2021/20)

21 ނޮވެމްބަރ 2021

14 ނޮވެމްބަރ 2021

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯނުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ 6580330 އަށެވެ.

 

 

 

30 ނޮވެންބަރު 2021