ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:36
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު އާންމުކުރުން

25 ނޮވެންބަރު 2021