ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)327/327/2021/1236
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:11
ސުންގަޑި: 15 ޑިސެންބަރު 2021 13:00
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ސުންގަޑި އަށް ބަދަލު ގެނައުން

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ނައިފަރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު 471-HDS3/327/2021/26 (2021 ނޮވެމްބަރ 25) ސިޓީއިން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނެވި ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 2021 ޑިސެމްބަރ 15 ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2021