ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 20:48
އޮމަދޫ ސްކޫލް ތ.އޮމަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. އޮމަދޫ ސުކޫލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރު އާމުކުރުން

މި ސުކޫލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭ ސާވިސް ޗާޓަރު އާމުކުރިމެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2021