ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS19-A/IUL/2021/56
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:50
ސުންގަޑި: 29 ނޮވެންބަރު 2021 13:00
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ާއޭ-2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން (މަސައްކަތު- ވޭޖް)

15 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި މިމަދަރުސާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GS19A/IUL/2021/53  އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތު (ވޭޖް) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected]   އަށެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2021