ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: F(M4)C/2021/401
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:15
ސުންގަޑި: 25 ޖަނަވަރީ 2022 16:00
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުގެ ޤާނޫނު 2009/5 ގެ ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވިފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ މައުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443

25 ނޮވެންބަރު 2021