ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)HUR/1/2021/114
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:47
ސުންގަޑި: 28 ނޮވެންބަރު 2021 12:00
ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕޯރޓްސް ސްޕަވައިޒަރ ސްކްރީން މަރުހަލާ


 

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 28 ނޮވެމްބަރ 2021 ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350714 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ

24 ނޮވެންބަރު 2021