މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)-BCC/2021/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:29
ސުންގަޑި: 28 ނޮވެންބަރު 2021 14:00
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން މާލޭގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ހަބްގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިސައިނިންގ، އިމާރާތުގެ ކުރެހުން އަދި ބީއޯކިއު އެކުލަވާލުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

މާލޭގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ހަބްގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިސައިން، އިމާރާތުގެ ކުރެހުން އަދި ބީއޯކިއު އެކުލަވާލުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުންވުން އެދެމެވެ.


މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން

މ. ކަނީރުވިލާ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ހޯމަ

22 ނޮވެމްބަރ 2021

14:00

އަންދާސީ ހިސާބު

ހުށަހެޅުން

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން

މ. ކަނީރުވިލާ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އާދީއްތަ

28 ނޮވެމްބަރ 2021

14:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)

ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، މ.ކަނީރުވިލާ، އޯކިޑް މަގު، މާލެ

ފޯން: 3305555

އީމެއިލް: [email protected]

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

17 ނޮވެންބަރު 2021